Διακοπτικό Υλικό
Μονωτήρες
Εξαρτ. Συνεστρ. Καλωδίων
Εξαρτ. Εναέριων αγωγών
Πολυεστερικά – Πλαστικά Προϊόντα
Υλικά υπόγειων δικτύων
Εξαρτήματα Στύλων
Διάφορα
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε